Nauka za 0 złotych


REKRUTACJA - na rok szkolny 2022/2023

na te kierunki trwa nabór (zajęcia rozpoczynają się w lutym 2023r.)

terminy rozpoczęcia zajęć w lutym 2023r. szkoły dziennej, weekendowej i zaocznej

nie wymagamy matury, wystarczy, że masz świadectwo ukończenia szkoły średniej


Jak zostać naszym uczniem

Warunki przyjęcia dla wszystkich kierunków:
 1. wypełnij i wyślij podanie o naukę z kwestionariuszem osobowym
  kwestionariusz i zapis do szkoły online
  Po wysłaniu kwestionariusza online przyjdź do szkoły i złóż resztę brakujących dokumentów

  Kwestionariusz możesz wypełnić także na miejscu w sekretariacie szkoły, zajmie Ci to 5 minut

 2. złoż oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa

 3. podpisz umowę o naukę

 4. przynieś 1 zdjęcie (do legitymacji, jeśli nie masz ukończonych 24 lat)

 5. po podpisaniu umowy otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy
  (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania

Klikając na powyższy link otworzy się strona Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy gdzie znajduje się Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatne badania uczniów na terenie Dolnego Śląska w formie pliku (pdf)


Gdy już podpiszesz umowę o naukę pamiętaj:

 1. Podpisanie umowy o naukę jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły na wybrany kierunek nauki
 2. Podpisując umowę stajesz się uczniem naszej szkoły - szkoła nie wysyła do Ciebie żadnych listów, e-maili z potwierdzeniem przyjęcia
 3. Na adres @ podany przez Ciebie w kwestionariuszu wysyłamy tylko najważniejsze informacje dotyczące kształcenia
 4. W związku z kolejkami u lekarza medycyny pracy - brak badań lekarza medycyny pracy nie ma wpływu na przyjęcie do szkoły
 5. Konieczne jest zarejestrowanie się u lekarza i wykonanie badań w terminie nie później niż miesiąc od rozpoczęcia nauki
 6. W przypadku braku zgody od lekarza medycyny pracy na podjęcie nauki na danym kierunku należy niezwłocznie powiadomić o tym Szkołę
 7. Uczniowie, którzy podpisali umowę o naukę muszą spełnić warunek 50% obecności na wszystkich zajęciach w danym miesiącu nauki począwszy od miesiąca, w którym zapisał się do szkoły
Rezygnację z nauki (rozwiązanie umowy) musisz złożyć w sekretariacie w formie pisemnej. Taka forma rezygnacji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Zasady przyjmowania cudzoziemców

Sprawdź zasady przyjmowania cudzoziemców

Przyjęcia na semestr wyższy

Zasady przyjmowania uczniów, którzy przechodzą i innej szkoły po co najmniej jednym semestrze nauki

Chcesz przenieść się do Szkoły Policealnej KADRA z innej szkoły – sprawdź, jak się przenieść.
Uczeń, który przechodzi do Szkoły Policealnej KADRA z innej szkoły policealnej, po co najmniej jednym semestrze nauki, zostaje przyjęty na kolejny semestr za zgodą Dyrektora Szkoły.

Warunki przyjęcia dla uczniów, którzy przechodzą z innej szkoły policealnej po co najmniej jednym semestrze nauki:
 1. wypełnij podanie o przyjęcie na semestr wyższy
  podanie (pdf)
 2. przynieś ze sobą i złóż w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa
 3. odbierz ze szkoły, do której chodziłeś wcześniej, kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły

  Możesz otrzymać kopię swojego arkusza ocen zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.poz.1700 i 1780 z póź.zm) §25 ust.4 W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły (…) policealnej i szkoły dla dorosłych, po co najmniej jednym semestrze nauki, (…) wydaje się pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen. Poproś w szkole, do której chodziłeś, o szkolny plan nauczania lub zaświadczenie na jakie przedmioty uczęszczałeś w każdym semestrze z ilością godzin przeznaczonych na ich realizację. Pozwoli to sprawdzić, czy masz różnice programowe do uzupełnienia lub czy możesz być zwolniony obowiązku uczęszczania na któreś zajęcia

 4. przynieś 2 zdjęcia
 5. w sekretariacie szkoły podpisz umowę o naukę
 6. po podpisaniu umowy otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie). Jeśli masz takie zaświadczenie z poprzedniej szkoły, przynieś je ze sobą - nie będzie konieczności wykonania kolejnych badań.