Nauka za 0 złotych


REKRUTACJA - zapisy na nowy semestr

Zajęcia rozpoczną się od września 2024 roku

Szczegółowe informacje o naborze

nie wymagamy matury, wystarczy, że masz świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Nie ma górnego limitu wieku dla uczniów szkoły policealnej

Szkoła jest bezpłatna


Jak zostać naszym uczniem

Warunki przyjęcia dla wszystkich kierunków:
 1. wypełnij i wyślij podanie o naukę z kwestionariuszem osobowym
  kwestionariusz i zapis do szkoły online
  Po wysłaniu kwestionariusza online przyjdź do szkoły i złóż resztę brakujących dokumentów

  Kwestionariusz możesz wypełnić także na miejscu w sekretariacie szkoły, zajmie Ci to 5 minut

 2. złoż oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa

 3. podpisz umowę o naukę

 4. przynieś 1 zdjęcie (do legitymacji, jeśli nie masz ukończonych 24 lat)

 5. po podpisaniu umowy otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy
  (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania

Klikając na powyższy link otworzy się strona Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy gdzie znajduje się Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatne badania uczniów na terenie Dolnego Śląska w formie pliku (pdf)


Gdy już podpiszesz umowę o naukę pamiętaj:

 1. Podpisanie umowy o naukę jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły na wybrany kierunek nauki
 2. Podpisując umowę stajesz się uczniem naszej szkoły - szkoła nie wysyła do Ciebie żadnych listów, e-maili z potwierdzeniem przyjęcia
 3. Na adres @ podany przez Ciebie w kwestionariuszu wysyłamy tylko najważniejsze informacje dotyczące kształcenia
 4. W związku z kolejkami u lekarza medycyny pracy - brak badań lekarza medycyny pracy nie ma wpływu na przyjęcie do szkoły
 5. Konieczne jest zarejestrowanie się u lekarza i wykonanie badań w terminie nie później niż miesiąc od rozpoczęcia nauki
 6. W przypadku braku zgody od lekarza medycyny pracy na podjęcie nauki na danym kierunku należy niezwłocznie powiadomić o tym Szkołę
 7. Uczniowie, którzy podpisali umowę o naukę muszą spełnić warunek 50% obecności na wszystkich zajęciach w danym miesiącu nauki począwszy od miesiąca, w którym zapisał się do szkoły
Rezygnację z nauki (rozwiązanie umowy) musisz złożyć w sekretariacie w formie pisemnej. Taka forma rezygnacji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Zasady przyjmowania cudzoziemców

Sprawdź zasady przyjmowania cudzoziemców

Przyjęcia na semestr wyższy

Zasady przyjmowania uczniów, którzy przechodzą i innej szkoły po co najmniej jednym semestrze nauki

Chcesz przenieść się do Szkoły Policealnej KADRA z innej szkoły – sprawdź, jak się przenieść.
Uczeń, który przechodzi do Szkoły Policealnej KADRA z innej szkoły policealnej, po co najmniej jednym semestrze nauki, zostaje przyjęty na kolejny semestr za zgodą Dyrektora Szkoły.

Warunki przyjęcia dla uczniów, którzy przechodzą z innej szkoły policealnej po co najmniej jednym semestrze nauki:
 1. wypełnij podanie o przyjęcie na semestr wyższy
  podanie (pdf)
 2. przynieś ze sobą i złóż w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa
 3. odbierz ze szkoły, do której chodziłeś wcześniej, kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły

  Możesz otrzymać kopię swojego arkusza ocen zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.poz.1700 i 1780 z póź.zm) §25 ust.4 W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły (…) policealnej i szkoły dla dorosłych, po co najmniej jednym semestrze nauki, (…) wydaje się pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen. Poproś w szkole, do której chodziłeś, o szkolny plan nauczania lub zaświadczenie na jakie przedmioty uczęszczałeś w każdym semestrze z ilością godzin przeznaczonych na ich realizację. Pozwoli to sprawdzić, czy masz różnice programowe do uzupełnienia lub czy możesz być zwolniony obowiązku uczęszczania na któreś zajęcia

 4. przynieś 2 zdjęcia
 5. w sekretariacie szkoły podpisz umowę o naukę
 6. po podpisaniu umowy otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie). Jeśli masz takie zaświadczenie z poprzedniej szkoły, przynieś je ze sobą - nie będzie konieczności wykonania kolejnych badań.