Egzaminy zawodowe


Deklaracja do egzaminu zawodowego

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.
  • Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza
  • Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył
Deklaracja OKE (pdf)

Terminy egzaminu - czerwiec 2020

Informacje na temat egzaminu zawodowego (pdf)

aktualizacja z dnia 12 05 2020


Warunki zdania egzaminu zawodowego

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin zawodowy.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:
  • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
  • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zda egzamin zawodowy otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły policealnej, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową.


Ponowne przystąpienie do egzaminu

Zasady ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów i absolwentów określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 6. ust 18. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 15, po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 19. Jeżeli zdający, o którym mowa w ust. 18, otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 ustawy o systemie oświaty, po upływie terminu składania deklaracji, o którym mowa w ust. 15, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego.