Egzaminy zawodowe


Deklaracja do egzaminu zawodowego

Uczeń szkoły policealnej ma obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze. Przystąpienie do obu części egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły policealnej.
  • Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza
  • Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył
Przypominamy, o terminie składania deklaracji
  1. na sesję styczeń luty 2024 do 15 września 2023
  2. na sesję czerwiec lipiec 2024 do 7 lutego 2024
Deklaracje należy składać w wersji elektronicznej na adres mailowy szkoły: sekretariat@kadra.wroclaw.pl Deklaracja OKE (pdf)

Terminy egzaminu - styczeń / luty 2024

Informacje na temat egzaminu zawodowego (pdf)

Terminy egzaminu - czerwiec / lipiec 2024

Informacje na temat egzaminu zawodowego (pdf)

Dodatkowy termin egzaminu zawodowego

Zdający, dla którego przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe (wszyscy uczniowie, którzy zaczęli naukę począwszy po 1 września 2019r.), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym: nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów uzasadniających powód nieobecności np. zaświadczenie lekarskie lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek słuchacza wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu zawodowego, a dla których egzamin zawodowy jest obowiązkowy (wszyscy uczniowie, którzy zaczęli naukę począwszy po 1 września 2019r.) nie ukończą szkoły i nie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły.

pobierz wniosek (pdf) terminy egzaminów zawodowych w terminie dodatkowym (pdf)

Warunki zdania egzaminu zawodowego

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin zawodowy.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:
  • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
  • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom zawodowy wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.


Ponowne przystąpienie do egzaminu

Zasady ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów i absolwentów określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 6. ust 18. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 15, po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 19. Jeżeli zdający, o którym mowa w ust. 18, otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 ustawy o systemie oświaty, po upływie terminu składania deklaracji, o którym mowa w ust. 15, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego.