Duplikaty i Zaświadczenia


Zasady wydawnia Duplikatów

Dotyczy wydawania Duplikatów Świadectwa szkoły policealnej, legitymacji

W przypadku utraty oryginału świadectwa, legitymacji osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji.
  1. Koszt duplikatu świadectwa ukończenia szkoły policealnej - 26 zł
  2. Koszt duplikatu legitymacji szkolnej - 9 zł
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków) §24. ust. 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu do dyplomu lub suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała ten suplement, z wnioskiem o wydanie nowego suplementu. DUPLIKAT DYPLOMU, SUPLEMENTU W przypadku utraty oryginału dyplomu osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do Komisji Okręgowej z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z dnia 8 grudnia 2006 r.) Załącznik - WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA, część II Wydanie Zaświadczenia, ustęp 5 Legalizacja dokumentu - 26 zł oraz ustęp 7 Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł.


Zasady wydawania Zaświadczeń

  • zaświadczenia uczniom Szkoły KADRA wydawane są bezpłatnie

  • zaświadczenia dla absolwentów wydajemy:

    - zaświadczenia jednostronicowe - koszt 20 zł

    - każda następna strona 10 zł

  • zaświadczenia można odbierać osobiście po uprzedmin potwierdzeniu przygotowania zaświadczenia

  • nie wypełniamy, nie podpisujemy zaświadczeń wydanych w językach obcych