Zasady przyjmowania do szkół cudzoziemcówy


Warunki przyjmowania do szkół policealnych osób niebędących obywatelami polskimi określa USTAWA z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 165 ust. 3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych, szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają:

 1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
 2. osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 3. osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
 5. osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
 6. osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
 7. osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
 8. osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin;
 9. osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
 10. osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 12. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 13. członkowie rodzin osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 14. osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 165 ust. 4. za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3:
 1. pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650);
 2. pkt 6, 8, 9 i 13 uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 165 ust. 5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 3) na warunkach odpłatności.