Zasady przyjmowania do szkół cudzoziemcówy


Ogólne warunki z wyłączeniem obywateli Ukrainy

Warunki przyjmowania do szkół policealnych osób niebędących obywatelami polskimi określa USTAWA z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 165 ust. 3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych, szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają:

 1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
 2. osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 3. osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
 5. osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
 6. osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
 7. osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
 8. osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin;
 9. osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
 10. osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 12. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 13. członkowie rodzin osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 14. osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 165 ust. 4. za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3:
 1. pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650);
 2. pkt 6, 8, 9 i 13 uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 165 ust. 5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 3) na warunkach odpłatności.


Szczególne warunki dla obywateli Ukrainy

Nauka w szkołach dla dorosłych dla obywateli Ukrainy nie jest dotowana. Nauka jest płatna

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. z 2023 r poz.103 ze zm.) oraz art. 36 pkt 24 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.185):
„art. 50a Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne niepubliczne szkoły podstawowe dla dorosłych, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe szkoły II stopnia oraz niepubliczne szkoły policealne nie otrzymują dotacji, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 4–5a oraz art. 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666), na uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6.