Technik sterylizacji medycznej


kwestionariusz rekrutacji online


Cykl kształcenia

 • czas nauki: 1 rok (2 semestry)
 • tryb nauki: 2 zjazdy w miesiącu - nauka zaoczna
 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.12 - Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Po ukończeniu szkoły

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik starylizacji medycznej
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • certyfikaty i zaświadczenia ze szkoleń, w których uczestniczył

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie
Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-400 zł)

Przedmioty na kierunku technik sterylizacji medycznej

Przedmioty teoretyczne
 • Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 • Język angielski w zawodzie technik sterylizacji medycznej
 • Język migowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Metody sterylizacji instrumentarium medycznego
Przedmioty praktyczne
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy instrumentarium medycznego
 • Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 • Pracowania sterylizacji medycznej
Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 1 i 70 w semestrze 2)

Charakterystyka zawodu

Technik sterylizacji medycznej symbol cyfrowy zawodu 321104
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
Wybierając zawód technik sterylizacji medycznej uczysz się:
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
Wiedzę i uprawnienia możesz wykorzystać pracując w:
 • placówkach medycznych
 • gabinetach stomatologicznych
 • gabinetach kosmetycznych
 • studiach tatuażu