Technik farmaceutyczny


W zawodzie technik farmaceutyczny kształcimy od 2010roku

Cykl kształcenia

 • czas nauki: 5 semestrów - 25 miesięcy nauki
 • tryb nauki: 5 dni w tygodniu - nauka dzienna

nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Po ukończeniu szkoły

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • certyfikaty i zaświadczenia ze szkoleń, w których uczestniczył

Przedmioty na kierunku technik farmaceutyczny

Liczba godzin kształcenia 2240 godzin

Przedmioty teoretyczne
 1. Etyka zawodu
 2. Język obcy zawodowy w branży farmaceutycznej
 3. Elementy anatomii i fizjologii z patologią
 4. Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
 5. Technologia postaci leków
 6. Farmakologia
 7. Analiza leków
 8. Farmakognozja
 9. Podstawy obrotu aptecznego
 10. Pierwsza pomoc i zasady BHP
 11. Język migowy
Przedmioty praktyczne
 1. Dyspensowanie produktów aptecznych
 2. Technologie informatyczne
 3. Technika sporządzania leków
 4. Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 5. Metody badania surowców roślinnych
 6. Świadczenia farmaceutyczne
Praktyka zawodowa 210 godzin (70 w semestrze 2, 70 w semestrze 3 i 70 w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu

Technik farmaceutyczny symbol cyfrowy zawodu 321301
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacja pełna
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MED.09.
  Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Zakres uprawnień

Do zadań zawodowych technika farmaceutyczny medycznej należy:
 1. sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 2. sporządzanie preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych,
 3. wytwarzanie płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
 4. przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. współuczestniczenie w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.