rekrutacja tylko online - wypełnij kwestionariusz »»

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Cykl kształcenia - szkoła policealna: technik sterylizacji medycznej

Nauka w zawodzie technik sterylizacji medycznej trwa 1 rok (2 semestry). Nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.12 - Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

na tym kierunku uczymy zaocznie - kliknij i sprawdź dni nauki

Przedmioty na kierunku technika sterylizacji medycznej

Przedmioty w kształceniu teoretycznym - 149 godzin

 1. Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy
 2. Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 3. Język angielski w zawodzie technik sterylizacji medycznej
 4. Język migowy
 5. Organizacja ochrony zdrowia
 6. Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 7. Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Przedmioty w kształceniu praktycznym - 181 godzin

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
 2. Podstawy instrumentarium medycznego
 3. Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 4. Pracowania sterylizacji medycznej

Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 1 i 70 w semestrze 2)

Charakterystyka zawodu - technika sterylizacji medycznej:

 • Technik sterylizacji medycznej symbol cyfrowy zawodu 321104
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
  - Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
 • MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych. Technik sterylizacji medycznej odpowiada za prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i dezynfekcji w celu wyeliminowania zakażeń, w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu.

W Szkole KADRA nauczysz się:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń,
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Gdzie pracuje technik sterylizacji medycznej:

Technik sterylizacji medycznej może pracować we wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacyjne:

 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • pracowniach endoskopowych
 • gabinetach stomatologicznych
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym
 • pracowniach mikrobiologii
 • gabinetach kosmetycznych

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości