Kadra - szkoła policealna

Pewność i zaufanie - dołącz do nas!

Policealne Studium KADRA i Policealne Studium Medyczne KADRA zostało utworzone i działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Wrocławia: Policealne Studium KADRA decyzją nr 114/2004 Prezydenta Wrocławia oraz Policealne Studium Medyczne KADRA decyzją nr 23/2004 Prezydenta Wrocławia otrzymało uprawnienia szkoły publicznej. Świadectwa i dyplomy są dokumentami państwowymi. Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, często ponad zdawalność województwa świadczy o odpowiedmin nadzorze pedagogicznym oraz o dobrze dobranej kadrze nauczycieli

Świadectwa, dyplomy, uprawnienia

Absolwenci otrzymują tytuł technika lub równorzędny tytuł zawodowy danego kierunku. Policealne Studium KADRA i Policealne Studium Medyczne KADRA jest szkołą upoważnioną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej we wszystkich kierunkach nauki, w których kształci szkoła. Nasi uczniowie nie muszą zdawać egzaminów w innych szkołach. Wyposażenie labolatorów i pracowni do praktycznej nauki zawodu corocznie wzbogacane jest o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczno - naukowe. Zdanie egzaminu jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

KADRA Edukacja Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Jesteśmy wpisani do ewidencji placówek oświatowych. Spośród bogatej oferty szkoleń i kursów na uwagę zasługują te z zakresu Podstawowej i Rozszerzonej Pierwszej Pomocy, szkolenia wstępne oraz okresowe BHP, kursy masażu klasycznego, kursy i szkolenia kosmetyczne, szkolenia rachunkowe oraz informatyczne. Naszą ofertę kierujemy do firm, instytucji i osób prywatnych. Analizując rynek pracy i wymagania pracodawców program swoich szkoleń i kursów dostosowujemy na bieżąco do potrzeb wynikających z rynku pracy, a zatrudniając tylko wysokowykwalifikaną kadrę zapewniamy Państwu solidne wykształcenie.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości