TYLKO u nas - opiekunka dziecięca w systemie zaocznym - »»

Kadra - szkoła policealna

Zostań kadrowiczem - wybierz szkołę m±drze!


Szkoła KADRA powstała w 2004 roku.

Wysoka zdawalno¶ć‡ egzaminów zawodowych, ponad zdawalno¶ć‡ województwa i miasta ¶›wiadczy o wysokiej jako¶ci kształcenia w naszej szkole.

Szkoła od 2004 roku specjalizuje się nauczaniu w zawodach medycznych i kosmetycznych

Dodatkowy certyfikat w języku angielskim


W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzaj±cy kwalifikacje w zawodzie oraz certyfikat w języku angielskim wydawany przez Okręgow± Komisję Egzaminacyjn±.

Certyfikat w języku angielskim jest wymagany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

KADRA Edukacja O¶rodek Szkolenia Zawodowego


W trakcie nauki nasi uczniowie uczestnicz± w kursach i szkoleniach rozszerzaj±cych wiedzę i umiejętno¶ci zawodowe. Otrzymuj± dodatkowe certyfikaty i za¶wiadczenia na drukach państwowych.

Spółka zarejestrowana w S±dzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w cało¶ci