rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Bezpłatne szkolenie - masaż gorącymi kamieniami

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-150 zł) - masaż bańką chińska (masaż antycellulitowy), masaż bambusami, masaż relaksacyjny aromatyczny

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Tak uczymy w Szkole KADRA

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

O szkole wieczorowej i weekendowej - Technik masażysta - nr zawodu 325402

na tym kierunku uczymy dziennie, wieczorowo i weekendowo - kliknij i sprawdź dni nauki

Państwa czesne pokrywa Urząd Miasta pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej połowie zajęć w danym miesiącu

masaz
Zawód: Technik masażysta - numer zawodu 325402
Kierunek: Technik masażysta
Kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

Policealne Studium "KADRA" jest szkołą medyczną niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nasza szkoła specjalizuje się w kształceniu średnich kadr medycznych takich jak technik masażysta, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna.

Zobacz dlaczego warto zostac masażystą :)

masaz Technik masażysta to średni personel medyczny. Masażysta wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta - kwalifikacja Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu

Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Wrocławia. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

Cykl kształcenia - szkoła policealna: Technik masażysta

masaz Nauka w szkole trwa 2 lata
Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu od godz. 16:00 w systemie wieczorowym
lub w systemie weekendowym piątek od godz. 16:00 oraz sobota i niedziela od godz. 8:00

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
(kwalifikacja Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu)
Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Rekrutacja - szkoła policealna: Technik masażysta - numer zawodu 325402

masaz Kandydat na masażystę składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły
  po podpisaniu umowy o naukę)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy

Charakterystyka zawodu: Technik masażysta - numer zawodu 325402

masaz Technik masażysta - numer zawodu 325402 (Kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu) to średni personel medyczny, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Praca technika masażysty polega na bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Wykonuje zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Dlatego masażysta powinien wykazywać się wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi, kulturą osobistą oraz sprawnością manualną. W zawodzie technika masażysty wyodrębniona jest jedna kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu.

W naszej szkole policealnej uczysz się:

 • wykonywania masażu medycznego,
 • wykonywania masażu sportowego,
 • wykonywania masażu kosmetycznego,
 • wykonywania masażu profilaktycznego,
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.

Technik masażysta posiadający dyplom uprawniony jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu.
Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Najpopularniejsze miejsca pracy masażystów to publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:

 • szpitale,
 • przychodnie rehabilitacyjne,
 • uzdrowiska,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
  oraz
 • hotele i gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 • prywatne gabinety masażu
 • kluby sportowe - np. jako masazysta drużyny sportowej
 • własna działalność gospodarcza w zakresie masażu

Przedmioty na kierunku Technik masażysta - numer zawodu 325402

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 592 godzin

masaz

 • organizacja i działalność w ochronie zdrowia
 • język obcy w ochronie zdrowia
 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia z fizjologią
 • zarys fizjoterapii
 • zagadnienia kliniczne w masażu


Przedmioty w kształceniu praktycznym: 592 godzin

 • masaż
 • fizjoterapia
 • anatomia topograficzna

Praktyka zawodowa 120 godzin (60 w semestrze 2 i 60 w semestrze 4)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości