nabór rozpoczęty - darmowe kierunki nauki - czesne 0 zł - »»

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

 1. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza
 2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył

Deklaracja OKE (docx)

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2017

aktualizacja z dnia 24-03-2017 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu/ lipcu 2017 roku (nowy egzamin sesja 3)

Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w maju/czerwcu do 30 stycznia 2017 roku

 1. Część pisemna 20 czerwca 2017 roku o godzinie 14:00 - dla wszystkich kwalifikacji
  Miejsce egzaminu: Gimnazjum nr 17, ul. Ślężna 2-4
 2. Część praktyczna - forma W (wykonanie zadania na stanowisku) od 16 czerwca 2017 roku do 8 lipca 2017 roku
  Miejsce egzaminu: siedziba Szkoły Kadra, ul. Gabrieli Zapolskiej 1
 • technik usług kosmetycznych - termin 30.06 - 03.07.2017 roku
 • opiekun medyczny - termin 01.07 - 02.07.2017 roku
 • technik masażysta - termin 03.07.2017 roku
 • technik sterylizacji medycznej - termin 28.06 - 29.06.2017 roku
 • asystentka stomatologiczna - termin 27.06 - 29.06.2017 roku
 • higienistka stomatologiczna - termin 29.06 - 30.06.2017 roku
 • technik farmaceutyczny - termin 01.07.2017 roku

Data wydania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 25 sierpnia 2017 roku

Warunki zdania egzaminu - w nowej formie

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

- z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
- z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły policealnej, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

Zasady ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów określa art. 44 zzzu ustawy o systemie oświaty.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

aktualizacja z dnia 24-03-2017 roku

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

 1. Etap pisemny
  - 12 czerwca 2017r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 2. Etap praktyczny
  - od 13 czerwca 2017 r. (wtorek)- dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
  - od 04 lipca do 8 lipca 2017 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 25 sierpnia 2017r.
(data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 25 sierpnia 2017 r.).

Deklaracja przystąpienia do egzaminu w starej formie w roku 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości