już 10 marca wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

 1. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza
 2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył

Deklaracja OKE (pdf)

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2018

aktualizacja z dnia 20-03-2018 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu/ lipcu 2018 roku (nowy egzamin sesja 2)

Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w czerwcu/ lipcu 2018r. do 18 lutego 2018 roku

 1. Część pisemna 19 czerwca 2018 roku

Egzamin pisemny odbędzie się w Gimnazjum nr 17 ul. Ślężna 2-4 we Wrocławiu

 • dla kwalifikacji A.62 zawód technik usług kosmetycznych - godzina 14:00
 • dla kwalifikacji Z.14 zawód higienistka stomatologiczna - godzina 14:00
 • dla kwalifikacji Z.01 zawód technik masażysta - godzina 14:00
 • dla kwalifikacji Z.11 zawód opiekunka dziecięca- godzina 14:00
 • dla kwalifikacji MS.14 zawód asystentka stomatologiczna - godzina 14:00
 • dla kwalifikacji MS.18 zawód technik sterylizacji medycznej - godzina 14:00
 1. Część praktyczna - forma W (wykonanie zadania na stanowisku) od 22 czerwca 2018 roku do 4 lipca 2018 roku

Egzamin praktyczny odbędzie się w szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu

 • technik usług kosmetycznych - termin 28.06 - 02.07.2018 roku
 • technik masażysta - termin 29.06 - 01.07.2018 roku
 • technik sterylizacji medycznej - termin 03.07 - 04.07.2018 roku
 • asystentka stomatologiczna - termin 01.07 - 02.07.2018 roku
 • higienistka stomatologiczna - termin 29.06 - 30.06.2018 roku
 • opiekunka dziecięca - termin 03.07.2018 roku

Data wydania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 31 sierpnia 2018 roku

Warunki zdania egzaminu - w nowej formie

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

- z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
- z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły policealnej, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

aktualizacja z dnia 20-03-2018 roku

Zasady ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów określa art. 44 zzzu ustawy o systemie oświaty oraz § 4. ust.10, 13 i 14 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1663)

ust. 10. Uczeń, absolwent składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

ust. 13. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 10, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 lub 3a ustawy o systemie oświaty.

ust. 14. Jeżeli zdający, o którym mowa w ust. 13, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 lub 3a ustawy o systemie oświaty, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości