już 10 marca wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

 1. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza
 2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył

Deklaracja OKE (pdf)

Termin składania deklaracji na egzamin styczeń-luty 2018 roku

aktualizacja z dnia 10-11-2017 roku

Deklarację składa się w sekretariacie szkoły do 9 września 2017 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń-luty 2018

aktualizacja z dnia 30-08-2017 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu / lutym 2018 roku (nowy egzamin sesja 1)

 1. Część pisemna: 11 stycznia 2018 roku
  - dla kwalifikacji A.61 zawód technik usług kosmetycznych - godzina 12:00
  - dla kwalifikacji Z.14 zawód higienistka stomatologiczna - godzina 14:00
  - dla kwalifikacji Z.15 zawód asystentka stomatologiczna - godzina 14:00
  - dla kwalifikacji Z.20 zawód technik sterylizacji medycznej - godzina 14:00
  - dla kwalifikacji Z.19 zawód technik farmaceutyczny - godzina 14:00

  Egzamin pisemny odbędzie się w szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1

 2. Część praktyczna - dla kwalifikacji o modelu W (z wykonaniem)
  - Z.19 zawód technik farmaceutyczny 26 stycznia 2018r. godzina 8:00
  - Z.15 zawód asystentka stomatologiczna
  * 12 lutego 2018r. godzina 8:00, godzina 12:00, godzina 16:00
  * 13 lutego 2018r. godzina 8:00, godzina 12:00

  - Z.20 zawód technik sterylizacji medycznej 12 lutego 2018r. godzina 8:00, godzina 12:00

 3. Część praktyczna - dla kwalifikacji, których jednym rezultatem jest dokumentacja
  - A.61 zawód technik usług kosmetycznych 10 stycznia 2018 roku godzina 13:00 (egzamin trwa 120min)

Szczegółowy harmonorgam: podział na dni i zmiany oraz przydział sal znajduje się w strefie ucznia

Egzamin praktyczny odbędzie się w szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1

Przybory na egzamin pisemny:
- czarny długopis,
- kalkulator prosty (jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

UWAGA! nie może być to kalkulator w telefonie komórkowym, tablecie lub innym urządzeniu telekomunikacyjnym)

Przybory na egzamin praktyczny dla wszystkich kwalifikacji:
- strój roboczy w zależności od zawodu

Data wydania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 23 marca 2018 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2018

aktualizacja z dnia 30-08-2017 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu/ lipcu 2018 roku (nowy egzamin sesja 2)

Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w czerwcu/ lipcu 2018r. do 18 lutego 2018 roku

 1. Część pisemna 19 czerwca 2018 roku
 2. Część praktyczna - forma W (wykonanie zadania na stanowisku) od 22 czerwca 2018 roku do 4 lipca 2018 roku
  Miejsce egzaminu: siedziba Szkoły Kadra, ul. Gabrieli Zapolskiej 1
 • technik usług kosmetycznych - termin 22.06 - 04.07.2018 roku
 • opiekun medyczny - termin 23.06 - 30.06.2018 roku
 • technik masażysta - termin 27.06 - 03.07.2018 roku
 • technik sterylizacji medycznej - termin 28.06 - 04.07.2018 roku
 • asystentka stomatologiczna - termin 27.06 - 03.07.2018 roku
 • higienistka stomatologiczna - termin 25.06 - 01.07.2018 roku
 • technik farmaceutyczny - termin 27.06 - 03.07.2018 roku
 • opiekunka dziecięca - termin 22.06 - 04.07.2018 roku

Data wydania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 31 sierpnia 2018 roku

Warunki zdania egzaminu - w nowej formie

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

- z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
- z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły policealnej, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

Zasady ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów określa art. 44 zzzu ustawy o systemie oświaty.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości