Darmowy kierunek nauki, czesne 0 złotych

O szkole - szkoła policealna: opiekunka dziecięca

sala


Zawód:
Opiekunka dziecięca
Kwalifikacja: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie


Cykl kształcenia - szkoła policealna: opiekunka dziecięca

sala

Nauka w szkole trwa 2 lata
System popołudniowy: wtorek, środa i piątek od godziny 15:50

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z.11. -
Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ nasz szkoła Policealne Studium KADRA jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym

Rekrutacja - szkoła policealna: opiekunka dziecięca

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Kandydat składa w sekretariacie szkoły:

sala

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy


Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Wrocławia.

Charakterystyka zawodu - opiekunka dziecięca - numer zawodu 325905

salaZa opiekunkę dziecięcą uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca numer zawodu 325905 - kwalifikacja Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Osoby posiadające dyplom opiekunki dziecięcej na poziomie technika uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie fachowej opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi do 3-4 roku życia.W Policealnym Studium KADRA opiekunki dziecięce uczą się:

 • jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo i dbać o jego potrzeby
 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • pielęgnowania dziecka: wykonywania zabiegów higienicznych , kąpania, mycia, przewijania, przebierania, czesania, pielęgnacji środkami kosmetycznymi
 • prawidłowego odżywiania dziecka, podawania leków jeśli zachodzi taka konieczność
 • rozwijania wrażliwości artystycznej dziecka poprzez muzykę, literaturę oraz prace artystyczne i techniczne
 • organizowania dziecku takich zabaw i zajęć ruchowych, które stymulują prawidłowy rozwój psychomotoryczny
 • opiekowania się dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • rozpoznawania objawów choroby i niepełnosprawności
 • wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • wykorzystywania komputera w pracy opiekunki dziecięcej
 • języka obcego
 • języka migowego

Opiekunka dziecięca z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka ma wiele możliwości zatrudnienia w:

sala

 • żłobkach i oddziałach żłobkowych państwowych i prywatnych
 • placówkach opiekuńczo - wychowawczych takich jak domy małego dziecka
 • na oddziałach szpitalnych
 • placówkach rehabilitacyjnych, hospicjach
 • może świadczyć usługi opiekuńcze zakładając własną działalność gospodarczą


Plan nauczania - opiekunka dziecięca numer zawodu 325905

Przedmioty w kształceniu teoretycznym i praktycznym:

Moduł M1
Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej

 • podejmowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia i zastosowanie technik informatycznych w pracy opiekunki dziecięcej
 • posługiwanie się językiem obcym w opiece nad dzieckiem
 • posługiwanie się językiem migowym

Moduł M2
Promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie nawyków higienicznych

 • promowanie i ochrona zdrowia
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka
 • nawiązywanie kontaktów interpersonalnych w pracy opiekunki dziecięcej

Moduł M3
Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

 • wspomaganie rozwoju dziecka literaturą i muzyką dziecięcą
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykonywanie prac plastyczno-technicznych

Moduł M4
Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego

 • rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
 • rozpoznawanie objawów choroby i niepełnosprawności oraz rehabilitowanie dziecka.
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego w poszczególnych etapach życia

Moduł M5
Prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka

 • stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka
 • opiekowanie się dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • metodyka pracy indywidualnej i grupowej opiekunki dziecięcej

Praktyka zawodowa 160 godzin (2 tygodnie w semestrze 2 i dwa tygodnie w semestrze 4)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości