rekrutacja tylko online - wypełnij kwestionariusz »»

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Cykl kształcenia - szkoła policealna: opiekunka dziecięca

Nauka w zawodzie asystentka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry). Nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

na tym kierunku uczymy dziennie, wieczorowo-weekendowo i zaocznie - kliknij i sprawdź dni nauki

Przedmioty na kierunku opiekunka dziecięca

Przedmioty w kształceniu teoretycznym - 320 godzin

 1. Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 2. Wychowanie dziecka
 3. Pielęgnacja dziecka zdrowego
 4. Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
 5. Język angielski zawodowy
 6. Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
 7. Promocja zdrowia
 8. Pierwsza pomoc
 9. Język migowy

Przedmioty w kształceniu praktycznym - 360 godzin

 1. Pracownia wychowania dziecka
 2. Pracownia pielęgnacji dziecka
 3. Pracownia literatury dziecięcej
 4. Wychowanie muzyczne
 5. Wychowanie plastyczno-techniczne

Praktyka zawodowa 140 godzin (70 godzin w semestrze 2 i 70 godzin w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu - opiekunka dziecięca - numer zawodu 325905

Symbol cyfrowy zawodu 325905
- Branża: pomocy społecznej (SPO)
- Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
- Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Opiekunka dziecięca w swojej pracy wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka. Jest to zawód dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt.

W Szkole policealnej KADRA opiekunki dziecięce uczą się:

 • jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo i dbać o jego potrzeby
 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • pielęgnowania dziecka: wykonywania zabiegów higienicznych, kąpania, mycia, przewijania, przebierania, czesania, pielęgnacji środkami kosmetycznymi
 • prawidłowego odżywiania dziecka, podawania leków jeśli zachodzi taka konieczność
 • rozwijania wrażliwości artystycznej dziecka poprzez muzykę, literaturę oraz prace artystyczne i techniczne
 • organizowania dziecku takich zabaw i zajęć ruchowych, które stymulują prawidłowy rozwój psychomotoryczny
 • opiekowania się dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • rozpoznawania objawów choroby i niepełnosprawności
 • wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców

Opiekunka dziecięca z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka ma wiele możliwości zatrudnienia w:

 • żłobkach i oddziałach żłobkowych państwowych i prywatnych
 • placówkach opiekuńczo - wychowawczych takich jak domy małego dziecka
 • na oddziałach szpitalnych
 • placówkach rehabilitacyjnych, hospicjach
 • może świadczyć usługi opiekuńcze zakładając własną działalność gospodarczą

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości