rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Przyjmowanie do szkół cudoziemców

Warunki przyjmowania do szkół policealnych osób niebędących obywatelami polskimi określa USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) art. 94a. ust. 2.

Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 2 (poniżej)
mogą korzystać z nauki w na warunkach odpłatności.

art. 94a. ust. 2.USTAWY o systemie oświaty
Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają:

 1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
 2. osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 3. osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
 5. osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
 6. osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
 7. osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
  oraz ust. 7a osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin;
 8. osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
 9. osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 11. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. członkowie rodzin osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 13. osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 94a. ust. 2a.USTAWY o systemie oświaty
za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2:

 1. pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367);
 2. pkt 6, 7a, 8 i 12 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o których mowa w pkt 6 i 8, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości