nabór rozpoczynamy pod koniec kwietnia - czesne 0 zł »»

KONIEC naboru na ratownika medycznego w szkołach policealnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji w roku szkolnym 2013/2014 zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych.

Obecnie prowadzimy tylko kursy i szkolenia z Pierwszej Pomocy

tak uczy się w naszej szkole

Pracownie i wyposażenie na kierunku ratownik medyczny

pracownie pracownie pracownie pracownie

Szkoła Ratowników Medycznych "KADRA" dysponuje pracowniami ratownictwa medycznego, medycznych zabiegów ratunkowych, pracowniami anatomii, w pełni wyposażonymi w sprzęt medyczny oraz audiowizualny.

pracownie pracownie pracownie pracownie

Posiadamy cały niezbędny sprzęt do nauki. Szkolne manekiny podłączane są do komputera i za jego pomocą możemy symulować różne sytuacje oraz sprawdzić skuteczność działań ratowniczych naszych uczniów. Uczniowie kierunku ratownik medyczny ćwiczą także w realnych warunkach.

pracownie pracownie pracownie pracownie

Galeria 1       Galeria 2       Galeria 3       Galeria 4

Cykl kształcenia - szkoła policealna: ratownik medyczny

Nauka w Szkole Ratowników Medycznych trwa 2 lata

pracownie Stacjonarnym dla młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
praktyki prowadzone są na terenie wrocławskich szpitali: w III semestrze SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy), w IV semestrze SOR, OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej), Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Pogotowie Ratunkowe, Straż pożarna, inna wybrana placówka ratunkowa. Nauka kończy się egzaminem dyplomowym z przygotowania zawodowego.

Rekrutacja - szkoła policealna: ratownik medyczny

Aby podjąć naukę na kierunku Ratownik Medyczny nie musisz mieć zdanej matury,
wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

pracownie Kandydat na ratownika medycznego składa w sekretariacie szkoły:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- 3 zdjęcia,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
(skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
- wypełnia formularz zgłoszeniowy

Praca w zawodzie ratownika medycznego - czyli co dalej absolwencie?

Jak zdobyć zawód Ratownika Medycznego? Masz dwie możliwości:

pracownie - ukończyć 2-letnią szkołę policealną kształcącą w zawodzie ratownik medyczny
- 3-letnie studia licencjacie pierwszego stopnia.

Zakres uprawnień zawodowych po ukończeniu szkoły policealnej jest pod względem merytorycznym równorzędny zakresowi uprawnień zawodowych ratownika medycznego, który ukończył studia licencjackie.

W zawodzie ratownika medycznego nie przewiduje się kształcenia na poziomie magisterskim.


Gdzie będziesz mógł pracować jako Ratownik Medyczny?

Po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym otrzymasz tytuł zawodowy ratownika medycznego. Tytuł ten upoważnia Cię do wykonywania zawodu i zatrudnienia w:

  • zakładach opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego np.: Pogotowie Ratunkowe, oddziały pomocy doraźnej, ambulatoria, izby przyjęć szpitali
  • służbach interwencyjnych: wojsko, straż pożarna, policja.
  • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, PZM
  • ośrodkach szkoleniowych lub samodzielnie prowadzić działalność szkoleniową dla firm i instytucji w ramach szkoleń BHP
  • wewnętrznych służbach ratowniczych zakładów produkcyjnych

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości