rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

KADRA Szkoła Policealna

Non scholae sed vitae discimus
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Dlaczego KADRA?

krótko:

 1. Dlatego, że nasi uczniowie, absolwenci powiedzą Ci: tutaj jest prawdziwa szkoła
 2. Jesteśmy tylko po to by uczyć. Nie rozdajemy PenDrive'ów, biletów do kina, maseczek antysmogowych
  dajemy Ci wiedzę, dobre przygotowanie do egzaminów i pracy. Dajemy Ci przyszłość.
  Wiedza jest bezcenna, resztę kupisz sobie sam na Allegro
 3. Nasze pracownie do zajęć praktycznych są rzeczywiste, nie wirtualne jak w innych szkołach!
  mamy pracownie, sprzęt i wyposażenie. U nas uczysz się praktycznie, nie teoretycznie
 4. Chcesz zrezygnować ze szkoły? Zrobisz to bez żadnych konsekwencji skłądając rezygnację na piśmie.
 5. Sekretariat, sale wykładowe i pracownie szkolne są w jednym miejscu, w centrum miasta.
  Czasem wynajmujemy sale wykładowe w innym miejscu ale tylko dlatego że naszych uczniów jest tak dużo, że nie mieścimy się w naszej szkole na dwóch piętrach

Jeśli to mało, zobacz filmy i zdjęcia

Tak uczymy w Szkole KADRA

     

  

Budynek Szkoły KADRA

Szkoła KADRA

ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław, tel. 71 341 07 68

Sale wykładowe i pracownie Szkoły KADRA

szkoła KADRA    szkoła KADRA   szkoła KADRA   szkoła KADRA   szkoła KADRA    szkoła KADRA   szkoła KADRA   szkoła KADRA   szkoła KADRA    szkoła KADRA   szkoła KADRA   szkoła KADRA   szkoła KADRA    szkoła KADRA   szkoła KADRA   szkoła KADRAZadania naszej szkoły

 1. przyswoić uczniom określony zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; wyposażyć w solidne i elastyczne kwalifikacje zawodowe
 2. umożliwić zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań zawodowych oraz rozwiązywania problemów
 3. kształtować postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w życiu zawodowym i współczesnym świecie

Założenia koncepcji pracy szkoły

Założenie 1. - Stałe podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia.

Zadanie 1.

- rzetelne przygotowanie zawodowe absolwentów; wyposażenie uczniów w kluczowe kompetencje zawodowe i osobowościowe, jak najbliższe zapotrzebowaniu pracodawców, by po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych odnaleźli się na rynku pracy.

Realizowane między innymi poprzez następujące działania:

 1. dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb ucznia oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
 2. dążenie do powiązania tradycyjnego kształcenia w formach szkolnych z kształceniem w formach pozaszkolnych
 3. motywowanie uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój
 4. monitorowanie osiągnięć uczniów
 5. współpracę nauczycieli w tworzeniu, analizie i doskonaleniu procesów edukacyjnych

Zadanie 2.

- dążenie do uzyskiwania wysokich wskaźników zdawalności egzaminów zawodowych, a także do niskich wskaźników niepromowania

Realizowane poprzez:

 1. analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wyników egzaminów zewnętrznych; wdrażanie wniosków z analizy, które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia
 2. kształtowanie odpowiedzialności nauczycieli za wyniki nauczania

Zadanie 3.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej

Realizowane poprzez:

 1. doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczycieli
 2. dzielenie się zdobyta wiedzą
 3. zmiana podejścia do uczenia się, z nastawionego na proces kształcenia, na rzecz podejścia zorientowanego na efekty uczenia się,
 4. pozyskiwanie specjalistów do nauczania przedmiotów zawodowych,

Założenie 2. - Kształtowanie postaw uczniów warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w życiu zawodowym

Zadanie 1.

- Kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności uczniów

Realizowane poprzez:

 1. dążenie do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu
 2. organizację środowiska wychowawczego, które motywuje i wspiera ucznia wzmacniają jego poczucie wartości
 3. rozwijanie umiejętności ogólno- zawodowych niezbędnych na rynku pracy, takich jak współdziałanie w grupie, umiejętność autoprezentacji, komunikacji społecznej

Założenie 3. - Kształtowanie wizerunku szkoły; współpraca ze środowiskiem

Zadanie 1.

Dbanie o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku

Realizowane poprzez:

 1. prezentowanie i upowszechniane działań i osiągnięć szkoły
 2. współpracę z instytucjami wspierającymi działania szkoły
 3. podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska
 4. współpraca z absolwentami i wykorzystywanie ich doświadczenia do doskonalenia efektów pracy

Założenie 4. -Sprawne funkcjonowanie szkoły; organizacja i kierowanie szkołą

Zadanie 1.

- Maksymalne wykorzystanie i modernizacja bazy szkoły; tworzenie sprzyjających i bezpiecznych warunków nauki i pracy, które pozwalają realizować założone cele dydaktyczne i wychowawcze.

Realizowane poprzez:

 1. dbałość o estetyczny wygląd wnętrza budynku i ich stan techniczny pomieszczeń
 2. stałe doposażenie w pomoce dydaktyczne
 3. wykorzystywanie technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym
 4. utrzymanie współpracy z innymi szkołami w celu korzystania z bazy technicznej i sportowej

Zadanie 2.

- Podnoszenie sprawności organizacyjnej i skuteczności zarządzania

Realizowane poprzez:

 1. doskonalenie sprawności i skuteczności uzyskiwania i obiegu informacji
 2. współpracę wszystkich podmiotów szkoły w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły
 3. podniesienie dyscypliny pracy
 4. sprawowanie przez Dyrektora Szkoły wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
 5. prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem zespołów nauczycieli i wykorzystywanie wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i rozwoju szkoły, kierowanie zmianą

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości