nabór trwa - ostatnie wolne miejsca »»

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Bezpłatne szkolenie - Organizacja opieki nad osobą starszą

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-100 zł) - Organizacja opieki nad osobą niepełnosprawną

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Tak uczymy w Szkole KADRA

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

O szkole - szkoła policealna: opiekun medyczny

na tym kierunku uczymy zaocznie - kliknij i sprawdź dni nauki

Państwa czesne pokrywa Urząd Miasta pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej połowie zajęć w danym miesiącu

sala

Darmowy kierunek nauki limit miejsc- 30 osób

Zawód: Opiekun medyczny - numer zawodu 532102
Kierunek: Opiekun medyczny

Kwalifikacja: Z.4. .Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Cykl kształcenia - szkoła policealna: opiekun medyczny

salaNauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele (2 razy w miesiącu)
Praktyki zawodowe odbywają się placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych, zajęcia praktyczne w szpitalach, oddziałach opieki stacjonarnej ZOZ.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

salaOpiekun medyczny, numer zawodu 532102;
Kwalifikacja Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Opiekun medyczny pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 2. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych;
 3. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 4. asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 5. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 6. Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów)
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno - społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a)
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • oddziały opieki stacjonarnej; szpitale- oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady opiekuńczo lecznicze
 • placówki pomocy społecznej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta

Plan nauczania dla zawodu opiekuna medycznego - Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 170 godzin

sala
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Plan nauczania dla zawodu opiekuna medycznego - Przedmioty w kształceniu praktycznym: 170 godzin

 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 1 i 80 w semestrze 2)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości