rekrutacja tylko online - wypełnij kwestionariusz »»

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-100 zł)

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Cykl kształcenia - szkoła policealna: opiekun medyczny

Nauka w zawodzie opiekuna medycznego trwa 1 rok (2 semestry). Nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.03 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

na tym kierunku uczymy zaocznie - kliknij i sprawdź dni nauki

Przedmioty na kierunku opiekun medyczny

Przedmioty w kształceniu teoretycznym - 165 godzin

 1. Anatomia i fizjopatologia
 2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 3. Zdrowie publiczne
 4. Elementy psychologii i socjologii
 5. Technologie informatyczne
 6. Język migowy
 7. Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu praktycznym - 165 godzin

 1. Pracowania zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 2. Pracowania pierwszej pomocy
 3. Pracownia umiejętności zawodowych

Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 1 i 70 w semestrze 2)

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

 • Opiekun medyczny symbol cyfrowy zawodu 532102
 • Branża OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Opiekun medyczny pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych

W szkole KADRA na kierunku opiekun medyczny nauczysz się:

 • rozpoznawać problemy funkcjonalne, potrzeby biologiczne i psychospołeczne oraz możliwości samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej,
 • planować, organizować i wykonywać czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze z uwzględnieniem oceny stanu i praw pacjenta,
 • udzielić pierwszej pomocy w zagrożeniu zdrowia i życia,
 • podjąć działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz prowadzić edukację w zakresie wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • posługiwać się dokumentacją medyczną

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • oddziały opieki stacjonarnej; szpitale- oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady opiekuńczo lecznicze
 • placówki pomocy społecznej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości