rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Regulamin Kursów

Regulamin kursów w Placówce Oświatowej "KADRA Edukacja" Ośrodek Szkolenia Zawodowego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez "Kadra Edukacja" Ośrodek Szkolenia Zawodowego jest:
  a. złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
  b. zapłacenie pełnej kwoty podczas zapisu na kurs w wyznaczonym terminie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć,
 2. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, a o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu opłaty.
 3. Płatności za kurs muszą być dokonane w terminie 7 dni od daty zapisania na kurs. W przypadku nie uiszczenia wpłaty w wyznaczonym terminie kursant zostaje automatycznie skreślony z listy.
 4. Opłata za kurs może być dokonana gotówką do kasy Placówki lub przelewem bankowym na konto Placówki.
 5. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 6. Zgłoszenie na kurs w jakiejkolwiek formie: elektronicznej, faxem, pocztą lub w sekretariacie szkoły jest równoznaczne z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Osoba chętna do udziału w kursie przed przybyciem na pierwsze zajęcia podpisuje oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w kursie oraz, że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
 8. "KADRA Edukacja" Ośrodek Szkolenia Zawodowego nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
 9. Placówka zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych opłat i zgłoszeń przy czym gwarantuje zwrot kwoty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub za jego zgodą traktuje w/w wpłatę jak opłatę za taki sam kurs odbyty w innym terminie.
 10. Placówka ma prawo odwołać oraz zmieniać terminy kursów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z ich winy i innych wypadków losowych.
 12. Każdy Uczestnik kursu zobowiązany jest potwierdzić termin rozpoczęcia zajęć na jeden tydzień przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
 13. Placówka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie Uczestnika w rozpoczęciu kursu i nie zwraca uczestnikowi opłaty za zajęcia, które opuścił.
 14. Długotrwała absencja lub nie zgłoszenie rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, niezależnie od przyczyny nie uchyla konieczności wniesienia pełnej opłaty za kurs. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania całości zapłaty za kurs.
 15. W przypadkach przerwania kursu na wniosek uczestnika (jak np. choroba i inne nieszczęśliwe wypadki) termin realizacji brakujących zajęć może być przesunięty, o ile będzie dostępny kurs w takim samym układzie harmonogramu, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok od daty rozpoczęcia kursu.
 16. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu przed rozpoczęciem. Zwrot opłaty odbywa się na następujących zasadach:
  a. zgłoszenie rezygnacji w terminie dłuższym niż na 7 dni przed rozpoczęciem kursu - zwrot całej wpłaconek kwoty,
  b. zgłoszenie rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu brak zwrotu opłaty,
  c. Placówka dopuszcza skrócenie lub wydłużenie okresów opisanych w punkach "a" i "b". Zmiana terminów musi być jednak opisana w informacji o kursie
  d. Zmiana termiów rezygnacji i zwrotów pieniędzy wiąże się z koniecznością zapewnienia uczestnikom niezbędnych materiałów i środków do przeprowadzenia szkolenia
 17. Wniesiona opłata zostanie zwrócona Słuchaczowi, po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, gotówką w Sekretariacie Placówki lub przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto, najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisma w sprawie zwrotu.
 18. Zabrania się filmowania i nagrywania zajęć i materiałów.
 19. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu. Zakaz ten dotyczy także e-papierosów
 20. Słuchacz może być skreślony z listy kursu w następujących przypadkach:
  a. nieuiszczenia w terminie przewidzianych opłat,
  b. nieprzystąpienia do egzaminów przewidzianych w planie kursu,
  c. nieuzyskania pozytywnej oceny końcowej z egzaminu sprawdzającego, o ile jej uzyskanie przewidziane jest programem szkolenia,
  d. nieodpowiedniego zachowania uniemożliwiającego pracę w grupie i prowadzenie zajęć,
  e. spożywania alkoholu w czasie zajęć organizowanych przez Placówkę lub przebywania w miejscu szkolenia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  f. posiadania, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających, a także namawiania innych osób do ich zażywania na terenie Placówki,
  g. agresywnego zachowania zagrażającego życiu lub zdrowiu innych osób, wandalizmu na terenie obiektów Placówki i w miejscu szkolenia.
 21. Decyzję o skreśleniu z listy kursu podejmuje Dyrektor Placówki.
 22. W przypadku skreślenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za szkolenie.
 23. Słuchacz ma prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu do organu prowadzącego Placówkę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu. Odwołanie powinno nastąpić na piśmie i powinno zawierać stosowne wyjaśnienia.
 24. Przed rozpoczęciem zajęć Wykładowca zobowiązany jest zapoznać uczestników zasadami użytkowania sprzętu i wymaganiami edukacyjnymi danego kursu.
 25. Placówka zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie internetowej.
 26. Uczestnicy kursu mają obowiązek przestrzegać regulaminu kursu.
 27. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości w trakcie kursu powinny być zgłaszane niezwłocznie przez Uczestnika do Wykładowcy lub Dyrektora Placówki, który zobowiązany jest do podjęcia kroków zmierzających do rozwiązania ew. problemów
 28. Placówka zamieszcza wszystkie informacje związane z prowadzoną działalnością na stronie internetowej pod adresem: www.kadra.wroclaw.pl/kursy
 29. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości