rekrutacja tylko online - wypełnij kwestionariusz »»

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na dodatkowych szkoleniach. Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-150 zł) - z zakresu profilaktyki - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Profesjonalne wybielanie zębów. Asystowanie w ortodoncji, seminarium z profilaktyka próchnicy, - lakowanie i lakierowanie zębów oraz darmowy kurs przygotowawczy do egzaminu końcowego na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Tak uczymy w Szkole KADRA

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Cykl kształcenia - szkoła policealna: higienistka stomatologiczna

sala

na tym kierunku uczymy dziennie, wieczorowo i weekendowo - kliknij i sprawdź dni nauki

Nauka w zawodzie higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry). Nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

W czasie nauki uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach i kursach stomatologicznych organizowanych w naszej szkole zdobywając dodatkowe umiejętności i uprawnienia:
- profilaktyka - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej,
- profesjonalne wybielanie zębów,
- asystowanie w ortodoncji,
- profesjonalne oczyszczanie zębów w gabinecie dentystycznym,
- sterylizacja i dezynfekcja

Charakterystyka zawodu - higienistka stomatologiczna:

sala

Higienistka stomatologiczna symbol cyfrowy zawodu 325102
- Branża opieki zdrowotnej (MED)
- Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
- Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych:
Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne), prowadzi działalność profilaktyczno-edukacyjną w różnych środowiskach . Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.

W szkole KADRA na kierunku higienistka stomatologiczna nauczysz się:

 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty
 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną,
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Plan nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 592 godzin

 1. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 2. Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 3. Materiały i leki w stomatologii
 4. Profilaktyka w stomatologii
 5. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 6. Organizacja ochrony zdrowia
 7. Język angielski zawodowy
 8. Język migowy zawodowy
 9. Podstawy komunikacji interpersonalnej

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 592 godzin

 1. Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 2. Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 3. Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 4. Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno- leczniczych w stomatologii

Praktyka zawodowa 210 godzin (70 w semestrze 2, 70 w semestrze 3 i 70 w semestrze 4)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości