już 10 marca wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DO PROGRAMU: OPIEKUNKA DZIECIĘCA - 513[01] /SP/ MZiOS / 1998.06.29
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie 

   
Dla dorosłych - forma stacjonarna.
Lp. Przedmiot nauczania.
Razem godz. tyg.
   
Semestr.
w
   
I
II
III
IV
okresie
   
Liczba godz. tygodniowo.
naucz.
1. Medycyna zapobiegawcza
2
1
2. Anatomia i fizjologia dziecka
2
1
1,5
3. Psychologia z el. pedagogiki i socjologii
2
2
2
4. Pielęgnowanie dziecka
4
4
4
5
8,5
5. Wychowanie dziecka.
4
5
5
8
11
6. Wychowanie techniczne.
1
1
1
1,5
7. Wychowanie plastyczne.
1
1
1
1,5
8. Wychowanie muzyczne.
1
1
1
1
2
9. Literatura dziecięca.
1
1
1
1
2
10. Podstawy przedsiębiorczości.
2
1
11. Zajęcia praktyczne *
3
3
4
5
12. Podstawy prawa i ekonomiki.
2
1
 Praktyka zawodowa: w IV semestrze
- 4 tygodnie w semestrze IV- 76 godzin.
RAZEM
19
19
19
19
38

* zajęcia praktyczne mogą być realizowane w sposób ciągły w I, II i III semestrze
po 3 tygodnie

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości