rekrutacja tylko online - wypełnij kwestionariusz »»

Nowości w ofercie kierunku asystentka stomatologiczna

nowosc


nowy przedmiot: Asystowanie przy zabiegach implantologicznychKADRA Szkoła Policealna oferuje asystentkom stomatologicznym nowy przedmiot w ramach zajęć praktycznych w szkole: Asystowanie przy zabiegach implantologicznych.
Zajęcia z asystowania przy zabiegach implantologicznych obejmują przygotowanie urządzeń i instrumentarium do zabiegu, przygotowanie pacjenta oraz zespołu chirurgicznego do zabiegu, organizację pracy w trakcie zabiegu, postępowanie po zabiegu.

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na dodatkowych szkoleniach. Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-150 zł) - z zakresu profilaktyki - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Profesjonalne wybielanie zębów. Asystowanie w ortodoncji, seminarium z profilaktyka próchnicy, - lakowanie i lakierowanie zębów oraz darmowy kurs przygotowawczy do egzaminu końcowego na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymujesz dyplom zawodowy oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej. Suplement do dyplomu wydawany jest przez OKE we Wrocławiu na wniosek zdającego

Cykl kształcenia - szkoła policealna: asystentka stomatologiczna

Nauka w zawodzie asystentka stomatologiczna trwa 1 rok (2 semestry). Nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do prac

na tym kierunku uczymy dziennie, wieczorowo i weekendowo - kliknij i sprawdź dni nauki

Przedmioty na kierunku asystentka stomatologiczna

Przedmioty teoretyczne - 304 godziny

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Materiałoznawstwo i ergonomia w stomatologii
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy zawodowy

Przedmioty praktyczne - 304 godziny

 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym
 • nowość Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 1 i 70 w semestrze 2)

Charakterystyka zawodu - asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna symbol cyfrowy zawodu 325101
- Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
- Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
- Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonuje czynności administracyjne i prowadzeni dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

w szkole KADRA uczysz się na kierunku asystentka stomatologiczna:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;
 • przygotowania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych.
 • przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
 • przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego sporządzania terminarzu przyjęć pacjentów

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości